Zásady stanovenia hodnoty pozemkov

julény anton

vytvorenie a prispôsobenie mapy hodnoty je prvým krokom, na ktorom by sa mali vlastníci dohodnúť. Prevláda predstava, že mapa hodnoty je čisto technická záležitosť a vlastníci do nej nemajú čo hovoriť. Opak je pravdou, lebo mapa hodnoty je podkladom, ktorý je základným a kvantitatívnym kritériom primeranosti nových pozemkov a do veľkej miery ovplyvňuje výsledok projektu.

niektoré problémy pozemkových úprav

julény anton

problémom rálneho výkonu vlastníckeho práva sú stále neznámi a nezistení vlastníci.

arondácia, formálne pozemkové úpravy, nezistení vlastníci, neznámi vlastníci, vúčšinový vlastník, vydržanie, vyrovnanie v penizoch

združenie účastníkov pozemkových úprav

julény anton

Za riadenie a koordináciu všetkých aktivít v rámci konania o pozemkových úpravách a zapájanie účastníkov do konania zodpovedá okresný úrad. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor komunikuje a koordinuje  činnosti s obcou, účastníkmi pozemkových úprav, so zhotoviteľom pozemkových úprav, zhotoviteľom miestneho územného systému ekologickej stability, s orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností,  ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva  a s ďalšími dotknutými inštitúciami. Obec spravidla poskytuje okresnému úradu a združeniu účastníkov logistickú podporu, najmä pri organizovaní stretnutí. Na ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav vzniká zo zákona združenie účastníkov. Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Prostredníctvom predstavenstva si účastníci konania obstarávajú spoločné záležitosti a realizujú časť svojich práv a povinností. Združenie účastníkov je jedným z najdôležitejších článkov pri spracovaní projektov. … čítaj viac

združenie účastníkov pozemkových úprav, ZÚNP

600 otázok a odpovedí o projektovaní pozemkových úprav

julény anton

odkazy na zákonyzákon o pozemkových úpravách otázky, ktoré sa vyskytli pri opakovaných skúškach projektantov pozemkových úprav (§25a, oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav) a skúškach pracovníkov okresných úradov (§5, Orgány štátnej správy v oblasti pozemkových úprav a ochrany poľnohospodárskej pôdy, ods.6 a 7). 512

metodický návod, metodický návod a všeobocné informácie o projektoch, MPaRV SR, pozemkové úpravy, ppú.projekt, skúšky, zákon č.330/1991 Zb., zákony

návrhy a pripomienky k zákonu, metodickým návodom a listom a spracovaniu projektov pozemkových úprav

julény anton

formulár je určený na formálny popis návrhu, požiadavky alebo pripomienky k zákonu o pozemkových úpravách, metodickým listom a samozrejme aj spracovaniu pozemkových úprav. môžte sa na to pozerať ako na nástroj, ako neformálne tieto požiadavky zadať, na jednom mieste a vytovriť ich zoznam, ku ktorému budú mať prístup všetci účastníci procesu. 366

metodický návod a všeobocné informácie o projektoch, zákon č.330/1991 Zb., zákony

Cover for Anton Julény, projektant pozemkových úprav
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Prevláda predstava, že mapa hodnoty je čisto technická záležitosť a vlastníci do nej nemajú čo hovoriť. Opak je pravdou, lebo mapa hodnoty je podkladom, ktorý je základným a kvantitatívnym kritériom primeranosti nových pozemkov a do veľkej miery ovplyvňuje výsledok projektu. Stanovenie hodnoty pozemkov je aj vecou dohody, ktorá sa následne pretaví do dohody podľa zákona č.229/1991 Zb., §19, ods.2.

Čo však robiť v prípade, že vlastníci dohodu neuzavrú, napríklad jeden z nich nebude súhlasiť s dohodou? Vytvoríte im podielové parcely, aby ste dodržali zákon? Alebo necháte problém vyriešiť schválením umiestňovacieho plánu a schválenie (a následne rozhodnutie o schválení) sa bude považovať za dohodu podľa zákona č.229/1991 Zb., §19, ods.2? Toto vyzerá ako Hlava XXII – OU PLO nezverejní register, lebo nie je splnený zákon, ale ten môže byť splnený, ak sa projekt zverejní a vlastníci projekt schvália.

www.ppu.sk/zasady-pre-urcenie-hodnoty-pozemkov/
viacmenej

Prevláda predstava, že mapa hodnoty je čisto technická záležitosť a vlastníci do nej nemajú čo hovoriť. Opak je pravdou, lebo mapa hodnoty je podkladom, ktorý je základným a kvantitatívnym kritériom primeranosti nových pozemkov a do veľkej miery ovplyvňuje výsledok projektu. Stanovenie hodnoty pozemkov je aj vecou dohody, ktorá sa následne pretaví do dohody podľa zákona č.229/1991 Zb., §19, ods.2.

Čo však robiť v prípade, že vlastníci dohodu neuzavrú, napríklad jeden z nich nebude súhlasiť s dohodou? Vytvoríte im podielové parcely, aby ste dodržali zákon? Alebo necháte problém vyriešiť schválením umiestňovacieho plánu a schválenie (a následne rozhodnutie o schválení) sa bude považovať za dohodu podľa zákona č.229/1991 Zb., §19, ods.2? Toto vyzerá ako Hlava XXII – OU PLO nezverejní register, lebo nie je splnený zákon, ale ten môže byť splnený, ak sa projekt zverejní a vlastníci projekt schvália.

https://www.ppu.sk/zasady-pre-urcenie-hodnoty-pozemkov/
ďalšie..